மருத்தவபடிப்பிற்கான கல்லூரிக்கட்டணம்

ஐஸ் வியாபாரம் செய்யும்
கூலித்தொழிலாளியின் மகனின் மருத்தவபடிப்பிற்கான கல்லூரிக்கட்டணம் முழுவதையும் போக்குவரத்துறை அமைச்சர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் ஏற்றுக் கொண்டார்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *